Tüzük

Çayyoluspor Kulübü

Çayyolu  Spor Kulübü Derneği Tüzüğü

Madde 1 :
Derneğin Adı :  Çayyolu Spor Kulübü Derneği’dir.

Madde 2 :
Derneğin Merkezi : Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

Kulübün Amblemi ;
Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi :

Madde 3 : Kulübün renkleri ve Derneğin amacı
1. Siyah - Turuncu – Beyaz
2. Türk sporuna her yönüyle hizmet etmek,
3. Çayyolu semtinde yaşayan  halkın ve kulüp üyelerinin spor faaliyetlerini yönlendirmek,
4. Yurtiçi ve Uluslararası spor faaliyetlerinde bulunmak,
5. Her spor branşında ruhen, ahlaken ve bedenen  örnek olabilecek başarılı sporcular yetiştirmek,
6. Çayyolu spor hizmetlerinde kullanmak için taşıt almak,
7. Sporla ilgili kitap ve dergi yayınlamak, yurtiçi ve yurtdışında yayınlara abone olmak, yayın hakkını almak ve satmak,
8. Geçici eğitici ve öğreticilerle sporcuların bilgilerini arttırmak, meziyetler kazandırmak,
9. Çayyolu spor vakfını kurmak,
10. Derneğin her türlü masraflarını karşılamak, sosyal faaliyetler göstermek, sosyal ve spor tesislerinin yaptırılmasını veya teminini sağlamak,
Dernek bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar
1. Lokal açmak, sportif faaliyetler düzenlemek, el sanatı ürünleri satışı yapmak, geziler düzenlemek, piyango,balo,eğlence,temsil konser, konferans tertiplemek,
2. Amacın gerçekleştirilmesine yardımcı olacak ticari işletmelere sahip olmak (ilgili Yönetmelik ve, Kanunlar çerçevesinde)
Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkartılmanın şart ve şekilleri;

Üye olma hakkı ;
Madde 4 :
Fiili ehliyete sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamı dışında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten çıkma ;
Madde 5 :
Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

Üyelikten çıkarılma ;
Madde 6 :
Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğü ne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel kurula itiraz hakları vardır.

Üyelerin hakları ;
Madde 7 : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Derneğin Organları ;
Madde 8 :
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı :
Kuruluş Şekli ;
Madde 9 :
Genel Kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerde oluşur.

Toplanma Zamanı ;
Madde 10 :
Genel Kurul  3 yılda bir HAZİRAN ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içersinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü ;
Madde 11 :
Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek   veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışına başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ;
Madde 12 :
Genel kurul toplantıları yönetim kurulunun tespit edeceği yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı ;
Madde 13 :
Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3 ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü ;
Madde 14 :
Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular ;
Madde 15 :
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri ;
Genel kurulun görev ve yetkileri ;
Madde 16 :
Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak.
7. Derneğin feshedilmesi.
8. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri ;
Madde 17 :
Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin  salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararların ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı ;
Yönetim Kurulu :
Madde 18 :
Yönetim kurulu 5 ası 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
4. Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.
5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.
6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak.
8. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması ;
Madde 19 :
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu :
Madde 20 :
Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri :
1. En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.
3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

Derneğin Borçlanma Usulleri :
Madde 21 :
Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayri menkul alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :
Madde 22 :
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli :
Madde 23 :
Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Derneğin Gelirleri :
Madde 24 :
Derneğin gelir kaynakları;

1- Üye aidatı ve giriş aidatı
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4- Bağışlar ve yardımlar
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Defter ve Kayıtlar :
Madde 25 :
Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

Derneğin İç Denetim Şekilleri :
Madde 26 :
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği :
Madde 27 :
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Temsilcilik: Dernek yurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli :
Madde 28 :
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından  mahalin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir, fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Hüküm Eksikliği :
Madde 29 :
Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 : İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin ;

Adı ve Soyadı : Görev Ünvanı  :
……………………….                Başkan
……………………….                Başkan Yardımcısı
……………………….                Sayman
……………………….                Sekreter
……………………….                Üye
……………………….                Üye
………………………..               Üye   

Bu tüzük 29 (yirmidokuz) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.